انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

پروانه فنی و مهندسی

گواهی تحقیق و توسعه

مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی