آنالیز روغن

پایش وضعیت

پایش وضعیت چیست ؟ ( برداشت از مقاله آقای دکتر مسعودی) روش نگهداري و تعميرات بر مبناي پایش وضعيت  (CBM) هدف از روش نگهداري و تعميرات مبتني بر وضعيت، بدست آوردن آثار و نشانه وضعيت ماشين است. در اين روش نيازي به توقف دستگاه براي… ادامه »پایش وضعیت