آنالیز روغن چیست

معرفی آنالیز روغن براي تجهيزاتی که کار آنها وابسته به روغنکاری است، روانکار قابل اطمينان، دارای نقش اساسي بوده و مستلزم آگاهی از وضعيت/ و يا کارائی آن است. در سالهای اخير، مديران نگهداری و تعمير بطور روز افزونی اطلاعات مربوط به خواص روغنها، آلودگيها و فلزات فرسايشی و ديگر پارامترهای عملياتی را هنگام برنامه ريزی و تصميم گيری براي عمليات نگهداری و تعمير و اينکه چه اقدامی در چه زمانی بايد انجام شود، بکار می برند. در نتيجه، آناليز روغن، نقش حساسی را در برنامه های نگهداری و تعمير تجهيزات، برمبنای وضعيت (Condition Based Maintenance, CBM) و نگهداری و تعميرات متمرکز بر قابليت اطمينان(Reliability Centered Maintenance, RCM) دارد. آناليز روغن يك روش پايش است که در سطح گسترده ای بکاربرده می شود. براساس اين فن آوری، اطلاعات مربوط به عملکرد و يا وضعيت ماشين، از طريق بررسی ميزان آلودگی و يا تخريب روغن، تعيين می شود. اين که آناليز روغن ابزار موثری است برای پايش وضعيت حالتهای خرابی تجهيزات در تماس با روانکار و فرسايش، به اثبات رسيده است. با اين حال، بدلايل مختلفی، همه کاربران تجهيزات، از حداکثر منافع موجود در پايش وضعيت برخوردار نمی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *